LİDERLİK SEVİYESİNİN LMI’ın TOPLAM LİDER MODELİ İLE BELİRLENMESİ

followme2success

LMI ( Leadership Management International)  Dünya’nın en eski liderlik gelişim organizasyonlarından birisidir ve Liderliği 4 seviyede tanımlamıştır. Paul J. Meyer 1963 yılında LMI’ı kurmuş ve o günden bugüne kadar 63 ülkede Milyonlarca liderin gelişimine yardımcı ve destek olarak Liderliğin küresel gelişimine büyük bir katkı sağlayarak misyonunu LMI ‘ın yeni yönetimine ve liderliğine bırakarak tamamlamıştır.  LMI’ın Liderlik gelişimine bütünsel bir bakış açısı getirerek Total Leader ( Toplam Lider) modeli ile yaygın, kabul görmüş ve temel alınan küresel bir liderlik gelişim model yaklaşımı oluşturmuştur.

LMI Bugün Amerika’nın en saygın üniversiteleri ile iş birliği yaparak çok hızlı değişim gösteren liderlik ihtiyaçlarınına Toplam Lider (Total Leader) modeli ile cevap veremeye çalışmaktadır. 21 . yüzyılın dinamik ve küresel değişim çatısı altında yapılan araştırmalar önümüzde ki 5 senelik süreçte çok sayıda küresel firmanın CEO seviyesinin konumlarından ayrılacağını işaret etmektedir. Liderlik açıklığı her zamankinden daha büyüktür.

Toplam lider liderliği 4 seviyede ele alarak profesyonellerin liderlik yolculuklarını planlar ve yapılandırır. Liderlik doğuştan gelen bir özellik değildir. Liderlik pratik edilerek gelişen liderlik özelliklerinden (leadership qualities), özelliklerin birlikte uygulamaya yönelik kullanımı ile elde edilen Etki oluşumundan, Liderlik iletişiminden ( birlikte kazanalım lisanı dolayısı ile düşünce yapısıdır.) ve son olarak kurumsal profesyonellerin aşamalı olarak profesyonelliklerinin gelişiminden oluşur.

LMI Total Leader, Toplam Lider modeli,

 Total Leader

Toplam Lider veya diğer bir adı ile Bütünsel Liderlik, Bireysel Üretlenlik ile başlar ve liderlik kapasitesini aşama aşama 4 boyutta işlemeye başlar.

EPP, Effective Personal Productivity ( Bireysel Üretkenlik)  1. Seviye Liderlik, Profesyonelin Kişisel Üretkenlik kapasitesini ve kabiliyetlerini işe yönelik gelişimini sağlayarak kişisel çıktı ve sonuç ilişkisini kuvvetlendirerek bunu bir pratik haline geçir. Bu odaklanmayı ve odaklanarak iş kalitesini ve iş sonuçlarının görülür seviyede yükselmesini amaçlar. Bu seviyede ki lider çalışma ortamında yapabilirlik etkisi, hız, motivasyon ve enerjisi ile Güven Özelliğini çevresine yaymaya başlar.

EPL, Effective Personal Leadership ( Bireysel Liderlik) 2. Seviye Liderlik, Profesyonelin kişisel amaçlarını somutaştırdığı, değerleri doğrultusunda kişisel bir vizyon geliştirerek, yaşam ve iş hedeflerini kısa ve orta vadeli tanımlayabildiği bu hedefler doğrultusunda eylemlerini bütünleştirebildiği ve uygulamaya başladığı bir süreçtir. Bu seviyede oluşturulan liderlik içeriden dışarıya doğru kişinin kendisi ve geleceğe dair pozitif bir iletişim ile  resim ortaya koyabileceği, birinci seviyede kazanılan Güvenilirlik etkisi ile ortaya konan gelecek vizyonunun Heyecan Uyandırma, Takip Edilebilirlik, İnandırıcılık Özellikleri ile  bütünsel olarak  yaymaya başlar.

Çoğu profesyonel başarılı bir şekilde kariyer hedefini tanımlama konusunda eksik kalıyor. Basit bir örnek olarak paylaşmak istedim.

EML, Effective Motivational Leadership (Motivasyonel Liderlik) 3. Seviye liderlik, değişim, inovasyon, organizasyon için gelecek oluşturma, vizyon belirleme, liderlik ekibini geliştirmeye başladığı, daha büyük hayal ve isteklere doğru organizasyon için geleceği yönettiği kitle ile bütünleştirdiği, çalışanları üzerinde hedef ve amaçları bu yönde oluşturmaya başladığı, vizyon doğrultusunda KPI ları tanımladığı, hayata geçirdiği bir süreç içerisine girer. 3. Seviye liderlik organizasyon enerjisini yüksek bir seviyede yeni ve geliştirilmiş vizyon doğrultusunda harekete geçirdiği bir dönemdir. Bu seviyede gerçekleştirilen liderlik çalışanların bağlığını arttırarak çalışanlara ve organizasyon üzerinde İlham Özelliğini ortaya koyar.

ESL, Effective Strategic Leadership ( Stratejik Liderlik) 4. Seviye Liderlik, pazar koşullarında ürün ve hizmet zenginliği oluşturarak organizasyonun gelecek vizyonu doğrultusunda o vizyona gideceği yol haritasını ve organizasyon yapısını, rekabet ve diğer değişim gösteren iş faktörlerini dikkate alarak çalışanlarını resim içerisinde ve bağlı tutarak gerçekleştirmeyi hedefler. Bu seviye liderlik aşamasında Liderin momentum, yüksek hareket ve ivme oluşturması sağlanarak pazarda önemli bir seviyede şirket ve paydaşlar arasında ki bağlantıların sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlayarak organizasyonunun kaynakları ile elde edilen sonuç ve yaratıcılığı üst seviyeye doğru taşır ve desteklerler.

 

Bugünkü yazımda 1. Liderlik Seviyesini Personal Productivity’i işlemeyi hedefledim. Diğer liderlik seviyelerini takip eden yazılarımda paylaşıyor olacağım.

 

(Personal Productivity) Üretkenlik seviyesi kurumsal profesyonele hedefini anlama, hedefini planlama ve uygulamaya geçiş aşamalarını nasıl yapacağını öğretir. Diğer bir değiş ile kurumsal profesyonel hedeflerini anlayıp yorumladıktan sonra kendisine bir çalışma ve hedefe ulaşma planı çıkartır. Bu aşama kurumsal profesyonelin başarı ile tanışma ve başarıdan zevk alarak kişisel verimliliğini üst seviye çıkartma katmanıdır.

Başarının çok farklı tanımları olsa dahi en çok kabul edilen tanım, önceden belirlenmiş aşamalı olarak gerçekleşen kişisel veya kurumsal olarak değerli hedef veya hedefler topluluğuna ulaşmak anlamını taşır.

Kişisel üretkenlik bireyi başarıya taşır ve Liderlik yolculuğunun birinci adımını oluşturur.

Hedefe ulaşmak için yapılan planlama aşamasında kurumsal profesyonel 3 özelliği çok etkin kullanması gerekir veya beklenir. Bunlardan ilk uygulama adımlarının netleştirilmesidir. İkincisi Uygulama adımlarının önceliklendirmesi ve son olarak zaman ile eşleştirilmesidir. Görev adımı, öncelik ve zaman, bu üç özelliği kullanamayan profesyonellerin kendi yaşamlarında da aktif bir lider olmadıklarını söyleyebiliriz.  Zaman tek geri alınamayan, dönüşümü olmayan ve en pahalı değerdir. Bunu kullanamayan profesyonellerin kariyerlerinde ki ilerlemenin sınırlı olduğunu söyleyebilirim.

Üretkenliğin (Personal Productivity) seviyesi yönetsel pozisyonda ki profesyoneller için de büyük bir önem arz etmektedir. Profesyonelin kendi zaman, öncelik ve hedeflere yönelik aktiviteleri bir plan kapsamında yönetebilmesi diğer bir değiş ile Odaklanmayı ( Crystal Clear Thinking) beraberinde getirir. Odaklanma sürecinde kurumsal profesyonel zamanını tüketen özelliklere Hayır demeyi öğrenir ve iş dünyası içerisinde hedef doğrultusunda ki ilerlemenin kendi kaynaklarını çok iyi yönetmesi üzerine kurulu olduğu pratik edilmiş olur.  Sadece zaman faktörü hedefe olan ulaşımı desteklemez aynı zamanda bu liderlik seviyesinde profesyonel kendi enerjisini kullanmayı ve yönetmeyi öğrenir.

Bugün kurumsal profesyonellerin aldıkları bonuslar ve kendilerine dönemsel veya senelik verilen hedef veya KPI değerlerinde ki başarılar ile ödüllendirmektedir. Bunun anlamı şudur, şirket tanımlanmış alanlarda ki KPI (Key Performance Indicators) hedeflerine ulaşılmasını ödüllendirmektedir. Öz sermaye kullanımını bilmeyen bir yönetici iş dünyasının profesyonel çatısı içerisinde kabul edilemez olduğunu belirtmem gerekiyor.

Yönetimin ilk basamağına geçildiği zaman Bireysel Üretkenlik başkalarının öz sermayesini şirketin vizyonu doğrultusunda kendisine verilen hedefler doğrultusunda harcamayı ve kullanmayı gerektirir. Kendi kişisel üretkenliğini yeterince pratik etmemiş profesyoneller kendilerine verilen liderlik görevinde takılırlar, çok zorlanırlar. Üzerlerinde ki stress katmanı gitgide artmaya başlar ve enerjilerini yönetemedikleri için çalışma tempoları artsa dahi üretkenlik boyutunda kayıpları büyük olduğu için zaman sonuç ilişkisinde başarısız olurlar.  Başarılı olan profesyoneller incelendiğin kendi zaman ve toplam kendilerine emanet edilen kaynakların zaman ve enerjilerini şirket hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde gerçekleştirerek çalışanlarına rehberlik etme becerisini gösterirler.

Basit bir ifade ile rehberliğin anlamı yetkilendirme ve delegasyondur. Tanıdığım çoğu yönetim seviyesinde ki profesyonel bu özelliği etkin bir şekilde kullanamıyor.  Yetkilendirme ve delegasyon bir kerelik yönetsel bir aktivite değildir.  İçerisinde yönetsel koçluk barındırır. Amacı yetkilendirilecek yeni görevlerin yazılı olarak anlatılmasını içerir. Bu şekilde görev sorumluluğu çerçevesinde profesyonel yetki alanını bilerek kendi aktivitelerini planlama, zaman, öncelik sonuç ilişkisini kurabilme kabiliyetine yöneticisi tarafından getirilir veya ulaştırılır. Yetkilendirmeden sonra ki aşama delegasyondur. Bunun diğer adı buyur yap ve kontrol noktalarında beni bilgilendir anlamını taşır. Şirketin size yüklediği bir sorumluluğu doğru bir tarif ve yapılması gereken iş adımları ile tanımlanarak delegasyon sürecinde sağlanacak yönetsel koçluk desteği ile kişiyi aktif kılma ve göreve hızlı adaptasyon yapılması teşvik edilir.

Bireysel Üretkenlik toplam şirket kaynaklarının verimli kullanılmasını destekler.

LMI Toplam Lider konsepti içerisinde bu birinci seviye liderliğe Personal Productivity ( Bireysel Üretkenlik Seviyesi) olarak tanımlar.

Bu seviyede ki profesyoneller önce iş seviyesinde, daha sonra şirket kaynağı seviyesinde maliyet yönetime geçiş yaparlar. Doğru kaynak maliyetlendirme ile elde edilen sonuç ilişkisi arasında ki bağ karlılığa sebep olur.

Bu aşama liderliğin başlangıç seviyesidir. LMI bu seviye liderlik aşamasında liderin kişisel üretkenliğini üst seviyeye çıkartabilmek için liderlik iletişimini devreye alır ve birlikte kazanma iletişim felsefesini bu seviye liderlik özelliklerinin öğretisi ile beslemeye başlar.

LMI liderlik Seviyesine Yönelik Gelişim Programları, Mentörlük ve Koçluk Teknikleri Uygulanarak 1-1 Çalışma Seansları ile Profesyonellerin Liderlik Seviyelerinin Geliştirilmesi İçin Uygulanır.

Toplam Liderlik ve Liderlik Seviyenizin Belirlenmesine ve Liderlik Uygulamalarına Yönelik Profesyonel Destek Almak İçin Aşağıda ki Formu Doldurun.

Bir Cevap Yazın