İŞ GEÇİŞ VE İŞ DEĞİŞİM SÜRECİNDE KARİYER DEĞERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

careertransition

Kurumsal profesyonellerin seneler içerisinde geliştirdiği kariyer, finansal sürdürülebilirlikleri ve yaşam kalitesi açısından en önemli değerleridir.

Bu değer, kurumsal yaşamın ilerleyen dönemlerinde, kurumsal profesyonelin güç aldığı noktayı ve özgüvenlerini temsil eder.

İş mülakatlarında veya yönetim seviyesi profesyonel CV içerisinde kurumsal profesyoneller kariyerlerini ve kariyer yolculuklarını anlatırlar. Değerlendiriciler, işe alımcılar, profesyonelin kariyer hikâyesini ilgi çekici buldukları noktada, odaklanarak, adaylarını daha iyi ve yakından tanıma istekliliği gösterirler.

Bizler kariyer yolculuğumuz içerisinde değişim ve yükselme istekliliğimizi kendi kariyerimizi ortaya koyarak, kişisel vizyonumuz ile uyumlu kariyer hikâyemizden yola çıkarak ifade ederiz.

Oluşturulan kariyer bir değerdir ve ölçülebilir bir değerdir. İçi boş olmayan bir kariyer, istenilen bir iş için görüşme esnasında ölçülebilir. İşin kabulü sürecinde gerçekleşecek görüşmeler ve görüşmelerde ortaya konulan geçmiş kariyer deneyim, tecrübe ve başarılarının bugüne taşınması ve bugünden geleceğe bakış ve ortak sinerjinin ortaya çıkardığı işe kabul ticari bir değerdir. Dolayısı ile ölçülebilir bir değerdir. Kişinin kariyer yolculuğu, seçtiği alanın piyasa koşulları, elde edilebilecek değerin kendisi haricinde belirleyici özellikleridir.

Kariyer Stratejisinin önemi burada devreye girer. Doğru bir Strateji belirleme Kariyer Değerini arttırma özelliğine sahip olduğu gibi değeri düşürme özelliğine de sahiptir. Belirleyici unsur karşı tarafın algısıdır.

Kişiye bağlı Kariyer değer ölçümünde üç parametreye genel olarak bakılır.  Bu değerlerin birleşim özelliği, değeri arttırır veya değeri düşürür. Kariyer değerinin artması işveren tarafından tercih edilme özelliğini oluşturtur.  Birinci parametre süreklilik, ikinci parametre yapılan işlerde derinlik, üçüncü parametre fonksiyonel, liderlik ve yönetsel özelliklerin iş sonucuna yansıtılma özelliğidir.

2008 yılında finansal sistemin çökme noktasına gelmesi karlılıkların ortadan kalkmaya başlaması, iflaslar ve küçülmelerden sonra iş pazarında ki kişi seçiminde tercihlerin değişimini ateşledi.  Tanıştığım çoğu yönetsel veya ileri yönetim seviyesinde ki profesyonel buna henüz alışmış değil veya uyum sağlama sürecinde.  Neler değişti iş piyasasında? Profesyonelin kendilerini iş görüşmelerinde kabul ettirtme sürecinde yaşanan değişimleri daha sonra ki yazılarımda açıklayacağım.

Kariyer Değerini İfade eden parametreler olduğunu belirtmiştim.

careerstrategy6

Birinci Parametre, Süreklilik. Süreklilik, kurumsal profesyonelin odak alanının ve zaman içerisinde geliştirdiği uzmanlık alanının değer üretmeye başlamasıdır. Değer üretme verilen görevin iyi bir şekilde yerine getirilmesiyle, ilgi alanının ve ortaya çıkardığı iş veriminin süreklilik kazanarak karlılık veya ciroya katkısını ifade eder.

Örneğin, bir profesyonel kariyerine teknik veya finansal bir alanda işe başlaması ve bu alanda zaman içerisinde yaptığı işte uzmanlaşarak ileriye doğru adım atması sürdürülebilirlik anlamına gelmektedir.

Yaptığınız işin size tatmin duygusu yaratmadığını düşünüyorsanız o alanda sürdürülebilirlik sağlamak zordur. Bu durumda başarı elde edebilmek zorlaşır. En önemli sebebi,  üstlenilen rol ile bütünlük sağlanmamış olmasıdır.

İşten tatmin duygusu çevresel faktörlere ve içsel faktörlere bağlıdır. Çevresel faktörler profesyonelin ortaya koyduğu işin taktir veya benzeri nitelikler ile bir değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Dış değerlendirme bize iyi yolda olduğumuzun sinyallerini verir. Sürekli gelen eleştiri profesyonelin işten soğumasına sebep olabilir. Genelde kötü yönetim ile iş değişimi gerek yönetici, orta yönetici seviyesinde, İstanbul iş piyasasında sıkça gözlemlediğim bir durum.

İçsel faktörler profesyonelin yaptığı iş ile bütünleşmesine ve dışarıdan gelen faktörlerin iş yolculuğunda kişinin kendi özünden beslenmesinden kaynaklı değer ve direncinin artmasını sağlar. Dış değerlendirmenin eksikliğini az hisseder.

Her iki durumda yaşanabilecek eksiklikleler profesyonelin işinden ayrılıp yeni bir iş arama sürecine girmesine sebep olur.  Kariyer değişimleri ve yapılacak iş değişimlerinin bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmemesi kariyerde kırınımlara, duraklamalara, uzun iş molalarına sebep verebilir.  Bu yüzden mutlaka değişimlerden önce bir kişisel değerlendirme sürecine ihtiyacınız vardır. Ne yazık ki bunun ihtiyacı ilerleyen kariyer seviyelerinde, diğer bir değiş ile yönetsel ve ileri yönetsel seviyelerde daha fazla ortaya çıkıyor. Benim uzmanlık alanım 40 yaş üstü kurumsal profesyonellerin ( genelde bu profesyoneller kariyerlerinde orta veya üst düzey yönetim seviyesinde oluyorlar) kariyer ve iş değişim projelerinde farklı çalışma ve destek programları ile mentörlük yaparak kariyerlerinde bir sonra ki aşamaya geçmelerini sağlamak.

Bence kişinin kendisini değerlendirme istekliliği ve ihtiyacının daha erken olması kariyer değerini ilerleyen zaman içerisinde daha ileri taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. Sadece genç ve kariyerinde yeni yönetsel seviyelere gelmiş arkadaşlara küçük bir mesaj.

careerstrategy5

İkinci Parametre, Derinlik,  kariyer yaşamında üstlendiğimiz roller ve rollere yönelik sorumluluk alanlarımız vardır. Derinleşme seçtiğimiz alanda öncelikle uzmanlaşmayı, uzmanlaşma ile birlikte gelen yetkinlikler, geliştirilen yetenekler ile pozitif etki oluşturma becerisine dayanır. İngilizcesi field of depth. Örneğin bir finans yöneticisinin derinliği Tax (vergi) ve Audit (Denetim )olabilir. Kişi kendi geçmiş kariyerinde aldığı ve üstlendiği görevler onu vergi ve denetim tarafında güçlendirmiştir. Bir kişi satış yöneticisidir fakat uzmanlık alanı proje temelli işlerin satışıdır. Dolayısı ile üstlenilen rol ve uzmanlık alanı ortaya çıkacak faydanın yansıtıcısıdır. Bu,  işveren için önemli bir değeri temsil eder.

Eğer iş pozisyonu Finans yönetimi ve uzmanlık alanınız vergi ve denetim ise, bu aşamalardan geçmiş ve işleri geçmiş deneyimlerinizde toparlamış bir yönetici olarak yönetim ve alan liderliği sizde mevcut olmalıdır. Bunun üzerine eğer şirketin temel ihtiyacı ve en önemi ihtiyacı banka ilişkileri ve kredilerin yönetimi ise siz bu işi yapabilirsiniz fakat sizin uzmanlık alanınız ile işe alımcının beklentisi ( her işe alım projesi temelde bir problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir aşamadır) tercih nedeni olmayabilirsiniz. Tercih nedeni olmamanız sizin değerinizi düşürmez fakat o şirket için değer sıralamasında birinci sırada değilsiniz anlamına gelir.

Kariyer Strateji belirleme sürecinde derinlik, sizin iş piyasasına çıkmadan önce sahip olduğunuz değerleri analiz ederek şirketlerin veya o an iş piyasasında başvuracağınız rol itibarı ile en çok aranan ve talep edilen özelliklerine hangi derinlikte cevap verebileceğinizin tanımlanmasına yardımcı olur. İş piyasasına çıktığınızda, kendinize ait değer önergesinin beklentileriniz doğrultusunda ki ticari değeri ile buluşturabilirsiniz.

careerstrategy1

Üçüncü parametre, Sonuç Üretme, kariyer yaşamı, profesyonellerin ilk işe girişlerinden itibaren kendilerine tanımlanan çalışma alanı ve rol içerisinde beklenen iş sonuçlarına etki etmeleri veya iş sonuçlarına direkt etki etmeleri üzerine kuruludur. Bir satış temsilcisinin görevi iş sonucuna kendi tanımladığı alan içerisinde müşterisini bir ürüne veya hizmetin alımına etki (Teşvik) etmesini sağlamaktır. Satışı gerçekleştirmek ve tanımlanan kotasına ulaşmasıdır.  Kariyerde geçen zaman ilerledikçe sorumluluklar ve sorumluluklara ait çalışma değeri doğal olarak artar. Artış göreceli bir kavram ve temel bir formülü olmamasına rağmen üretilen işin artık karşılaştırılabilir bir değeri vardır.  Sonuç üretmek yönetsel seviyelerde iletişim ve liderlik davranış modelleri üzerine dayanır.  Profesyonel bu süreçte tek başına üretkenlikten, ekip üretkenliğine geçiş yapar.  Bugün kendi yaşamımızı incelediğimiz zaman dahi aile içerisinde ki fertlerin ilgi alanlarının, odaklarının, değer yarılarının ve algılarının farklılık gösterdiğini görürüz. Organizasyon içerisinde sonuç üretme becerisi iletişim ve iletişim becerilerine dayanır. Yalın organizasyon modellerinde kişilerin kazanılması ve liderliğin iş sonucuna yönelik moment hız ve ivmelendirme gücüne ihtiyaç vardır. Sorumluluk hiyerarşisi içerisinde toplam üretkenlik ve saat başı üretkenlik, saat üretkenliğinin ciro veya maliyet dolayısı ile kar elde etme perspektifi, zamana karşı yarış, önceliklerin sapmadan vizyona olan yolculuk, müşteri değeri üretiminde yaratıcılık, motivasyon, Pazar ekonomisinde ki değişimi görme, adapte olma planlama temel yönetilmesi gereken günlük iş yapış şekli haline dönüşür.

Kurumsal profesyonelin iş değişim sürecinde, kariyer stratejisi oluştururken başvurmak istediği geçiş alanını iyi anlaması ve analiz etmesi gerekir. Uzmanlık aşamasından yönetsel aşamaya geçiş, yönetsel bir fonksiyondan orta yönetim seviyesine veya üst düzey yönetim seviyesine geçiş, sizin o an için düşünmediğiniz fakat o rol için beklenen özellikleri içerir. Kısaca bir sonraki kariyeriniz de elde etmek isteğiniz pozisyon ve  o pozisyon kapsamında nasıl özellikler aktif olarak kullanılıyor gözlemlemeniz, okumanız ve incelemeniz gerekir. Bir sonra ki pozisyona hazırlanırken sanki o koltuktaymışsınız gibi düşünce sisteminizi geliştirmeniz sizin lehinizi olur diğer türlü oturduğunuz koltuktan bakıp sanki oradaymışsınız gibi bir iletişim kurmanız çok zor, özellikle mülakatlarda zorlanan profesyonellerin çoğu zihnen hazır olmadıkları bir şeyi talep ettikleri için başarısızlıkla sonuçlanıyor.  Short list edilebilme %10 ise o short list içerisinden mülakatta başarılı çıkabilmede benzer bir orandır. 100 başvurudan sadece bir tanesi işi alır.

Kariyer stratejisi tanımlama sürecinde en önemli adım, o gün durduğunuz yerden değil, bir sonraki kariyer geçiş adımınızdan bakabilme becerisi göstererek kariyerinizin planını ve geçiş stratejisini hazırlamanızdır. Bu hazırlık genellikle profesyonel destek ile mümkün olabiliyor.

35 Yaş üstü Yönetsel Seviyede ki Profesyonellere Yönelik Kariyer Stratejisi Belirlemeye Yönelik bana can@procvcoach.com veya aşağıda ki formu doldurarak bana profesyonel destek ihtiyacınızı iletebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın