PROFESYONEL CV VE PROFESYONELLİKTE KİŞİSEL PAZARLAMA

Profesyonellerin kariyer ve iş değişim süreci başladığında aslında bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, iş piyasasına yönelik kişisel pazarlama süreçlerini başlatmış olurlar.

Kariyer ve iş değiştirme sürecini bilinçli bir şekilde yönetebilmek her kurumsal profesyonele kariyerinde pozitif bir kazanım sağlar.

Kariyer, geniş bir zaman perspektifini kapsadığından dolayı, kariyer ve iş değiştirme süreci her kariyer evresindeki profesyonel için farklı bir şekilde ele alınıp incelenmesini gerektiriyor.  Kurumsal profesyonellikte toplam 5 kariyer evresi 40 senelik bir sürece yayılmıştır.  Hemen hemen her yaş gurubunun ideal kariyer yaşantısında alması gereken yol aslında bir şekilde bu kariyer evreleri içerinde ön görülmüştür. İdeal ile gerçek durum arasında mutlaka farklar vardır.

Bir kariyer danışmanı olarak, yaş ve ideal kariyer seviyesi arasındaki uyum Türkiye’de %20 seviyelerindedir. Bu durum batı çalışma kültüründe Türkiye’ye kıyasla 2 kat farklıdır. Bunun en büyük sebebi ekonomik gelişmişliktir. Doğu çalışma kültürü ile Türkiye kıyaslandığında ise, Türkiye 2 kat daha öndedir.

Seksen milyonun üzerinde bir insan nüfusu, her kariyer evresinde bulunun çalışan kitlede ister istemez kalabalık bir profesyonel kitlesi oluşturuyor. Türkiye iş piyasası dinamik ve her zaman nitelikli iş fırsatı ekonomi daralsa dahi üretebiliyor. Sadece arz ve talep arasındaki denge bozulmuş durumda.

Bu durum nitelikli iş fırsatlarına daha çok profesyonelin talepte bulunacağının bir göstergesidir. İster istemez nitelikli iş fırsatlarına, uluslar arası çalışma olanağı sunan iş fırsatlarına ve yurt dışı iş fırsatlarına talep çok daha yoğun olmaktadır. Bunun anlamı kariyerde Rekabettir.

Kariyer ve iş değiştirme süreci, kurumsal ve profesyonellik alt yapısı nitelikli iş fırsatları için  uygun olan profesyonellerin, en büyük engeli, iş piyasasına doğru bir tanım aracı ile giriş noktasında başlıyor.

Profesyonel CV ile Standart CV arasında çok büyük farklar vardır.

Profesyonel CV kurumsal profesyonelin, pazarlanabilirliğini arttırmak amacı ile hazırlanır. Dolayısı ile iki sayfalık CV profesyonelin iş piyasasına yönelik iletişimini kurması amacı ile, Segmentation, Branding ve Productization aşamalarından ve bölümlerinden oluşur. 

Segmentation, iş piyasasına yönelik konumlanma, hedef pozisyon ve hedef pozisyona yönelik katma değer önergesi oluşturmaya denir. Segmentasyon Kariyer Stratejisinin bir parçasıdır. Kariyer Stratejisi 3-5 senelik bir dönemde kurumsal profesyonelin kariyerini bir sonraki aşamaya taşıması için, içerisinde bulunduğu kariyer evresine yönelik,  gereken yetenek, yetkinlik, motivasyon unsurlarını ve işte ortaya koyabileceği başarıları gelecek için planlaması ve yol haritası oluşturma çalışmasıdır. Başarılı profesyoneller bu çalışmayı ortalamada 3  senelik dönemlerde kendilerine uygularlar. İçinde bulunduğunuz yaş ve üstlendiğiniz roller değiştiğinde sorumluluklarınız gelişmeye ve artmaya başladığında kariyer stratejisi büyük önem arz etmeye başlar.  Segmentasyon bu anlamda, kariyer stratejisi üzerinde konuşulmuş veya düşünülmüş bir profesyonel için hazırlanması kolay bir aşamadır. Çünkü profesyonel bu aşamada hedef pozisyonunu netleştirecektir. Profesyonel CV’ler hedefli araçlardır.

Kurumsal profesyonelin bir hedefi olduğunu ve iş veren ile hedeflenen iş değerleri doğrultusunda sinerji yaratabileceğini   belirtir. Diğer tarafta sıradan CV’ler  genel amaçlı hazırlanır. Bir alana odaklanmış bir değeri ifade etmezler. Sinerji noktalarını çıkartmak okuyucuya veya değerlendiriciye kalır. Bu durum çoğu CV’nin neden ilk başta elendiğinin temel göstergelerinden birisidir. Yapılan araştırmalar farklı sonuçlar verse dahi bir CV’yi inceleme süresi 30-60 sn arası bir zaman içeriyor. Bu süreçte sizin yetenekleriniz, yetkinlikleriniz ve netürlü bir değer yaratabileceğiniz özellikle belirtilmemiş ise, okuyanın insiyatifine, geçmiş deneyimleriniz deki iş başarıları ile örtüştürülmesine kalıyor.  Zor.

Bu yüzden Profesyonel CV konsept itibarı ile sizin pazarlanabilirliğinize odaklanıyor ve Segmentasyon sizin Profesyonel CV içerisinde bunu ortaya koyduğunuz en önemli alan.  Hedef pozisyon tanımlaması ve katma değer önergesi.

Branding, Markalaşma ise Segmentasyon aşamasından, Profesyonel CV’nizin temsil ettiği, profesyonellik seviyesi, liderlik ve yönetim seviyesinin nasıl oluşturulduğuna dair bir yapıyı temsil ediyor ve sizin kalabalık içerisinde ayrışmaya başladığınız noktayı oluşturuyor.

Branding, markalaşma aynı zamanda içerisinde özet  ve size ait bir kariyer hikayesi barındırıyor. Nasıl her markanın bir hikayesi var ise, sizinde kurumsal profesyonellik şapkanız ile oluşturduğunuz bir kariyer hikayesi ortaya çıkıyor. Branding bölümünün ihtiva ettiği içerik, Professional summary, executive summary veya manegement summary olarak tanıtılır.

Kurumsal profesyonelin markalaşmaya başladığı noktada, kariyer hikayesi, geçmişten bugüne profesyonelin nasıl yol aldığını anlatır. Dikkatli bir bakış açısı ile kariyer yönetiminin bilinçli mi bilinçsiz mi yapıldığı ortaya çıkar. Profesyonelin geçmişten bugüne içerisinde yer aldığı sektörler, sektörler içerisinde zaman içerisinde üstlendiği roller ve bunların icrası ile kazanılan en temel iki değer ifade edilir. Bu kazanımlar ile birlikte segmentasyon aşamasında ortaya konan katma değerin nasıl oluşturulduğu aslında anlatılır ve yorumlanır.

Branding aşamasındaki bu özet alan, sektör, roller, kazanımlar ile kurumsal profesyonelin zaman içerisinde elde şirkete bir iş değeri olarak kazandırdığı kritik iş başarıları ile son bulur. Bu şekilde kurumsal profesyonelin temsil ettiği liderlik seviyesine ilişkin iş değeri ile bütünleşmesi sağlanır.

Branding yapılandırması içerisinde iş değerine ulaşımın hangi kritik yetkinlikler ile ortaya konduğu anlatılır. Bu yetkinlikler iş yetkinlikleri ve profesyonelin konusuna göre teknik yetkinliklerderden oluşur. Dolayısı ile kritik başarıların hangi  temel iş ve teknik yetkinliklere dayandırıldığı ortaya konur.  Markalaşma aşaması, profesyonelin kariyerine ait gelecek perspektifi ile sonlanır.

Profesyonelin kariyer vizyonu, markalaşmanın , ürünleşmeye başlamadan önceki son aşamasını oluşturur. Nasıl profesyonel özet, geçmişten bugüne gelinmesini kritik iş başarıları ve temel yetkinlikler ile yorumladıysa, kariyer vizyonu, bugünden geleceğe kurumsal profesyonelin kariyerine ilişkin bir bakış açısı, perspektif taşıdığının göstergesidir.  Profesyonel bu aşamada ilerleyen zaman içerisinde nasıl bir iş değeri yaratabileceğine dair resim çizer, hedef endüstriyi ve ortaya koyacağı değeri netleştirir.  Kariyer Stratejisine hakim profesyoneller için, Segmentation ve Branding kolay hazırlanan alanlardır.

Profesyonel CV’ler pazarlanabilirliği desteklediği için,  iki sayfalık bir alanının 1. sayfasının %60’ı segmentasyona ve markalaşmaya ayrılmıştır.

Yazdıklarım her kariyer evresine ve kurumsal profesyonelin deneyimine göre farklılıklar içermektedir.

Productization, Ürünleşme, Profesyonel CV yapısının son tasarlanması gereken yapı taşıdır.  Ürünleşme kurumsal profesyonelin kronolojik kariyer çizgisinde yer alan çalıştığı şirket, zaman aralığı ve ortaya koyduğu iş değerini nasıl bir stratejik düşünce zemininde, hangi liderlik özellikleri ile kullanarak gerçekleştirdiğini tanımlar. Bu yönü ile ürünleşme,  iş değeri için planlı ve bilinçli bir icra ile gerçekleştiğinin mesajını verir.

İş değeri, kimi zaman zaafiyeti ortadan kaldıracak proje, projeler olduğu gibi aynı zamanda iş değer ölçüsünün bir KPI olmasıda olabilir. Temsil edilen pozisyona göre, yeni bir ürün geliştirme, bir ürünün yenilenerek pazar ile yeniden buluşması,  bütçe ve maliyet yönetimi, karlılık ve karlılığa temel teşkil eden maliyet ve ciro artışı, kar zarar sorumluluğu ve bu sorumluluğun icrası işin ve rolün çerçevesine göre değişkenlik gösterebilir.

Ürünleşme aşamasında kalitatif ve sayısal veriler ve değerlere yer verilir bu şekilde iş değeri ölçeklendirilebilir ve karşılaştırılabilir bir hale gelir. Kalitatif ve Sayısal verilere dayandırılan tanımlama, Profesyonel CV’nin olgunluk seviyesinin temel göstergelerindendir. Ürünleşme aşaması aynı zamanda Profesyonel CV Tekniklerinin en etkin kullanıldığı alandır. Bunun en başında anahtar kelimeler gelir.

Bugün hazırlanan Profesyonel CV’lerin %90 ‘ı dijital platformlar için uygun değildir.  Dijital platformlar büyük veri tabanı yapılarından oluşur. Bu yüzden hazırlanan Profesyonel CV, insanlara yönelik olduğu kadar aynı zamanda akıllı yazılımlar ve veri tabanları içinde olmalıdır. ATS’ler yeni nesil Profesyonel CV seçme ve değerlendirme robotu oldular.

ATS sistemlerinin aktif kullanımı, yazılım teknolojilerindeki gelişme, yapay zeka ve makina öğrenmesi gibi konuların ön plana çıkması ile birlikte Generic, diğer bir değiş ile GENEL AMAÇLI CV ‘lerin ömrünün dolduğuna işaret ediyor. Bu basit teknolojik gelişme, Kurumsal Profesyonelin rekabette kendini göstermesi, görünebilir olması için dahi ciddi bir Kariyer Stratejisine ihtiyacı olduğunu, bununla birlikte kariyer değişim adımını sadece istekleri doğrultusunda değil fakat daha bilinçli hareket etmesi gerektiğine işaret ediyor. Bunu yapan profesyoneller her zaman … iş piyasası daralmış olsa dahi, çıkan nitelikli fırsatlarda, önce görünür olarak daha sonra iş görüşmelerinde ortaya koydukları performans ile fark yaratıyor.

Profesyonel CV’ler işinde memnun olmayan ve aynı düzeyde başka bir işe geçmek isteyen profesyoneller için ideal bir araç değildir

Profesyonel CV’yi ortaya çıkartmak, holistic (bütünsel ) bir bakış açısının ve iş piyasasında pazarlanabilirlik ilkesinin bir ürünüdür. Bu yüzden kariyerinde iddiası olan profesyoneller için uygundur. Profesyonnel CV’yi hazırlamak bir süreçtir. Bu süreç koçluk modeli ile verilmektedir.

Bir metot ve sistem üzerinden aşamalı olarak, danışan ile birlikte her aşaması hazırlanır.

Profesyonel CV Koçluk modelinin 5 temel çıktısı vardır. Bu çıktılar danışanın içerisinde bulunduğu kariyer evresine yönelik değişkenlik göstermektedir.

  • Profesyonel Kariyer Stratejisi,
  • Profesyonel Bir Kariyer Hikayesi, 
  • Profesyonel CV 
  • Kurumsal Profesyonelin Linkedin CV’si ve
  • Son olarak İş Başvuru Stratejisi bu çalışma kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. 

Bu çıktılar bütünsel olarak kurumsal profesyoneli iş piyasasına hazırlama amacı taşır.

PROFESYONEL CV HAZIRLAMA KOÇLUK MODELİNDEN FAYDALANMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN!

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın