KURUMSAL PROFESYONELLERİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE PROFESYONEL CV’NİN ÖNEMİ

Neden Markalaşma Bugünün Ekonomisinde Bir Gereklilik?

DARALAN EKONOMİLERDE VE İŞ PİYASALARINDA NEDEN MARKALAŞMAK GEREKİYOR?

Türkiye’nin artan nüfusu, bu nüfusa cevap verebilecek iş yaratma gücü dengesi malesef negatife düşmüştür. Tarım dışı istihdam bir göstergedir ve tarım dışı istihdamda işsizlik oranı %16 seviyelerine yükselmiştir.Kadın işsizliğin ise %21 i bulduğu İşçi Sendikaları Konfederasyonun yaptığı ocak 2020 araştırmasına yansıdı. Kısaca rakamlar çok yüksek.  Yunanistan bu hali ile ekonomik krize girip, ülkenin iflası ile sonuçlanmıştı. Yunan ekonomisinin o günkü makro ekonomik verileri Türkiye’den daha iyi durumda olmasına rağmen. 

Türkiye’nin tüm ekonomik aksaklıklarına rağmen özellikle İstanbul’da yarattığı veya oluşturduğu iş kapasitesi Avrupa’nın ilk 5 ‘inde dir. Son dönemlerdeki işten çıkartmaları incelediğimizde,

 1. Ekonmik ömrünü doldurmuş veya kötü yönetim sergilemiş şirketlerin iflası sonucunda gerçekleşen işten çıkartmalar, 
 2. Gerek devlet teşşviklerinden genç nüfusun istihdamı için faydalanmak isteyen şirketler gerekse de gençleştirme operasyonu ile maaş politikalarını yenilemek isteyen şirketlerin yeniden yapılanmaları
 3. Finansal sürdürülebilirlik açısından maaş dengesi bozulmuş şirketlerdeki çalışan konsolidasyonu 
 4. Ve Dijitalleşme ile insanın gerçekleştirdiği operasyonel işlerin öğrenen yazılım robotlarına geçişinden kaynaklanmaktadır. 

Bunun anlamı nitelikli iş fırsatlarına yönelik yoğun rekebetin doğal olarak oluşmasıdır. Eğer nitelikli bir iş fırsatına  çok sayıda iş başvurusu (açılan ilana 1000’in üzerinde) iş başvurusu gerçekleşiyor ise koşullar rekabetçi demektir.. İşsizlik bir sorun olarak makro ekonomiye baskı yaparken aynı zamanda mikro ekonomi seviyesinde Kurumsal profesyonellerin bu rekabet içerisinde ayrışması, ön plana çıkarak kendilerini ortaya koymalarını gerekli kılmaktadır. 

İş arama sürecinde, iş değiştirme aşamasında bilindik kurallar değişti, eski bilinenler ile yola çıkıldığında yolda kalmak artık kaçınılmaz. 

KURUMSAL PROFESYONELLİKTE MARKALAŞMASI NE ANLAMA GELİYOR? 

Kurumsal Profesyonellikte Markalaşma bir süreci tanımlar. Şirketlerin markalaşma süreçleri ile paralellik arz etse de aslında anlamı her geçen gün kalabalıklaşan iş dünyasında sesini duyurabilmek amaçlı kişisel pazarlama sürecine geçişi anlatır. 

Kişisel pazarlama, pazarlamanın kurallarının iş piyasası için bireysel olarak kullanımı ve deneyimlenmesi anlamına gelir. 

Pazarlamanın önemli kuramlarından birisi Marketing Mix kuramıdır. Türkçesi Pazarlama Karışımı, Pazarlama Bileşimi, Pazarlama Karması anlamına gelmektedir. Bu kuram bir ürün veya markanın  “benzersiz satış önergesi”ni oluşturur.  

Kişisel Pazarlama eyleminde ise, ürün siz siziniz. Bu ürün 4 P kuramı ile Product, Place, Promotion, Price Mantığında ele alındığında; 

 1. Product, Siz, sizin profesyonel geçmişiniz ve bu süreç içerisinde oluşturduğunuz katma değer ve iş faydasını, yetenekleriniz ve yetkinliklerinizin tanımlanmasından oluşur. 
 2. Place, geçmişten bugüne gelişen kariyer hikayeniz içerisinde nerelerde, hangi rollerde, ne değer oluşturarak çalıştığınızı ve gelecek vizyonunuz perspektifinde oluşturduğunuz kariyer stratejisi doğrultusundaki birincil hedefinizi tanımlar (değişim aşamasında hangi hedef rol/pozisyon, sektör ve şirketler?)
 3. Promotion, Kariyerinize yönelik profesyonel araçları etkin kullanarak nasıl rekabette bir kampanya yönetimi içerisine girmenin sizin için en iyi sonuç vereceğini tanımlar. 
 4. Price, Aldığınız baz kazanç seviyesinin, hem geleceği düşünerek hemde piyasadaki koşulları göz önüne alarak, doğru bir şekilde ve fırsatçı bakış açısı ile değerlendirilerek, profesyonel kimliğinizin, iş rekabetinde muadillerine yönelik konumlandırmasıdır.  

Kurumsal profesyonellerin kariyer yolculuğu uzun bir zamanı kapsar. Bu yolculuk geçmişe kıyaslandığında daha zorlu bir süreç heline gelmiştir. Geçmişte nitelikli profesyonel açığı yüksek iken, bugün nitelikli profesyonel açığı hemen hemen kalmamıştır. Hatta bazı sektörlerde arz fazlası yaşanmaktadır. 

MARKALAŞMA SÜRECİ NASIL BAŞLIYOR? 

Engelleri aşma yolculuğu ve  ilk adımı , profesyonelin markalaşma sürecine girmesi, kurumsal ve profesyonel niteliklerini iyi analiz ederek, doğru uzmanlık kazanımları ile ürettiği katma değer ve iş faydasını formüle etmeyi öğrenmesi gerekliliğidir. 

Kurumsal Profesyonellerin markalaşma süreci sanıldığının aksine zor değildir fakat üzerinde düşünülmesini ve bir hazırlık evresinden geçerek yola çıkmayı gerekli kılar. 

Kariyer Stratejsi sürecin başlangıç noktasını oluşturur;

Kariyer Stratejinizi, Bir Marka’nın ortaya çıkarkenki oluşturulan Stratejisi olarak düşünebilirsiniz.

 • Kariyer stratejisi 1 ila 5 senelik bir dönemi kapsar.
 • Bir ila beş senelik dönem, profesyonelin kariyer evreleri ve kariyer evreleri içerisindeki stratejik dönemlere yer alan ideal yetkinlik ve ilerleyiş planını tanımlar.
 • Kariyer evreleri içerisinde yer alan stratejk dönemler profesyonelin gelişim ve ilerleyişine bir üst seviyeden bakarak, içerisinde bulunduğu dönem ile hedeflediği veya birinci adım olarak ilerlemeyi düşündüğü kariyer noktası arasında ki farkın ortaya çıkartılmasını içerir. 
 • Bu farkın adına Career Gap diyoruz. Career Gap Kariyer Dengesi olarak Türkçeleştirilmiştir. 
 • Hedeflenen ile ideal durum arasında bir fark varsa, bu farkı kapatmak için yapılması gerekenlere yönelik bir planlama içerisine girilmesi kurumsal profesyonelin marka yol haritasını oluşturur. 
 • Yol haritası, hedefe giden yolculuk içerisinde, profesyonelin planlanan kazanımlarını, yetkinliklerinin ve yeteneklerinin gelişimini, kazanması gereken deneyimi ve bu deneyim için gerçekleştirmesi gereken projeleri ve öğrenmesi gereken stratejik düşünce modellerini içerir.  Özünde tam bir tanım ve eylem planıdır. 

Modern literatürde kariyer evreleri ilk işe başladıktan sonra 3 temel ilerleme aşamasını tanımlar, Uzmanlık, Yönetim ve Üst Yönetim Evreleri, Uzmanlık evresi 12 senelik bir dönemi, Yönetim evresi 10 senelik bir süreci ve Üst yönetim evresi 10 senelik bir süreci kapsar. 

Her kariyer evresi kendi içerisinde stratejik dönemlere ayrılır .Stratejik dönemler 3-5 senelik zaman aralıkları ile tanımlanır ve her evrede ortalamada 3 adet stratejik dönem vardır. 

Avrupa ve Amerika iş piyasalarının dinamikleri ile Türkiye’nin dinamikleri birbirinden farklıdır.  Bunun en önemli sebebi, ülkelerin yatırım olanakları ve dış sermaye çekebilme güçleridir.

Gelişmiş ülkelere baktığımızda yabancı sermaye çekebilme güçlerinin yüksek olduğunu görürüz. Bunu yazmamın sebebi profesyonellerin kariyerini Avrupa’da devam ettirtme ihtiyacı veya istekliliği olabilir. Kariyerlerini Avrupa’nın iş konusunda eksik ihtiyaçlarına yönelik tamamlayıcı bir yetkinlik sürecini ele alarak, ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanarak ilerleyebilirler. Bu şekilde Avrupa iş piyasası için konumlanabilirler. 

Kalabalıklaşan nüfus, genç profesyonellerin her sene milyonlar seviyesinde iş arama süreci, ülkenin iş gücü yaratabilme kapasitesi, Tarım dışı istihdamda yükselen işsizlik, artan gizli enflasyon kurumsal profesyonellerin arasındaki rekabetin boutlarının daha da derinleşeceğine yönelik net işaretlerdir. 

Bu yüzden kurumsal profesyonellerin markalaşması artık zorunluluk seviyesine doğru yükselişe geçmiştir.  

Kariyer Stratejisini, Konumlandırma (Positioning), Ayrışma (Segmentation) ve Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe giden çizgisi ile Vizyonu oluşturur. 

Bu perspektiften bakarsak,  

 • Marka Stratejisi, Kariyer Stratejisi
 • Markanın Hikayesi, Kariyer Hikayesi 
 • Marka Gücü, Profesyonelin Kariyerinde İlerleme Potansiyeli ve Etki Gücü
 • Marka Sözü, Kurumsal Profesyonelin Katma Değer Önergesi ve Oluşturduğu İş Faydası
 • Marka Güvenilirliği, İş Sonuçları, Kazanılan Deneyim, Süreklilik ve Tutarlılık 
 • Marka Değeri, Kurumsal Profesyonelin Kazancı, Yan Hakları 
 • Marka Vizyonu, Kurumsal Profesyonelin Kariyer Vizyonu ve Değer Oluşturma Süreci

Bu bakış açısı ile Kurumsal Profesyonellerin Markalaşma Sürecine baktığımızda, ilk adımın Tanımlamalardan oluştuğunu ve Kurumsal Profesyonelin Hedefi ile arasındaki mesafenin Netleşmesi olduğunu söyleyebiliriz

Bu tanımlama yaklaşımı, Profesyonel CV ile büyük bir uyum içerisindedir. 

Profesyonel CV’ler Kurumsal Profesyonellerin İş Piyasasına yönelik tek tanıtım ve pazarlama aracıdır.

PROFESYONEL CV MODELİ NEDİR? 

Profesyonel CV Modeli, bir iletişim modelidir. İletişim modeli, tanımlamalara dayalı yazılı ve aynı zamanda tutarlılık açısından sözlü bir modeli temsil eder. Profesyonel CV’ler içeriğe (yazıya) dayalı dijital ürünlerdir. Aynı zamanda Mülakat sistemleri için sözlü bir iletişimi temsil ederler.  Bu şekilde kurumsal profesyonelin tanıtımına, ifade boyutu eklenir ve sözlü iletişimi ortaya konur. Bu sözlü iletişime biz Karyer Hikayesi diyoruz. 

Her CV fark etmeseniz dahi içerisinde bir Kariyer Hikayesi Barındırır. CV okumayı ve değerlendirmeyi bilenler CV’nize bakarak sizi kolayca çözümleyebilirler.

Profesyonel CV Modeli dört bölümden oluşur. 

 • Birinci Bölüm, Positioning, Konumlandırma anlamında kullanılır. Diğer bir değiş ile kurumsal profesyonelin hedefi doğrultusunda iş piyasasında nasıl bir rol için kendisini ortaya koyacağını temsil eder.  Konumlandırmadan 3 sonuç çıkar 
 1. Profesyonelin bir kariyer stratejisi ve bu stratejiye bağlı hedefi olduğu,
 2. Hedef doğrultusunda amaçladığı liderlik seviyesi, 
 3. Liderlik seviyesini temsil edecek, iş terminolojisi, iş lisanı. 
 • İkinci Bölüm Segmentation, Ayrışma, Kurumsal Profesyonelin hedef pozisyon doğrultusunda diğer profesyonellerden nasıl iş ve katma değer seviyesinde ayrışacağının tanımlanması. Segmentation bize 4 tanımlanması gereken nokta verir. 
 1. Hedef pozisyona yönelik etkili olabilecek bir katma değer önergesi
 2. Katma değer ile oluşturulan somut iş faydası
 3. Kurumsal Profesyonelin iş piyasasına verdiği söz, diğer bir değiş ile hedeflenen liderlik seviyesi ile ne tür iş problemlerini ortadan kaldırabileceğini tanımlaması
 4. Hedef pozisyona yönelik oluşturacağı iş vizyonu ve rekabette bu iş vizyonunun nasıl şirkete stratejik bir değer katabileceğini tanımlama. 
 • Tanımlama yolculuğu devam ediyor ve Profesyonel CV’nin 3. bölümü Kurumsal Profesyonelin Reputation ( İtibarıdır). İtibar kelimesi, geçmişten bugüne nasıl gelindiğini ve bugünden geleceğe iş verenler ile nasıl sinerji yaratılabileceğini tanımlayan alandır.  Geçmişten bugüne gelmek demek profesyonelin içerisidne bulunduğu evreye göre, profesyonel, yönetim veya üst yönetici özetinin oluşturulması ve bu özetin profesyonelin kariyerinde ortaya koyduğu başarılar ile desteklenmesi anlamına gelir. Profesyonel veya yönetici özetini Kariyer Vizyonu ve Vizyonu takip eden anahtar iş yetkinliklerinin tanımlanması ve ortaya konması takip eder. 
 • Profesyonel CV Modelinin dördüncü bölümü Productization (Ürünleşmedir) Ürünleşme ise, kurumsal profesyonelin çalıştığı şirketlerde ve dönemde üstlendiği rol ile başarıyı nasıl elde ettiğini tanımlaması ile oluşur.
 • Başarı= Stratejik Düşünce Modellerinin Liderlik Özellikleri ile etkileşime geçerek, bilgi ve deneyim ile nasıl bütünleştiğinin modellemesidir.

Markalaşma süreci içerisinde kullanılan tanımlamaların büyük bir kısmı aynı zamanda kurumsal profesyonelin Profesyonel CV’si içerisinde kullanılır. 

Kurumsal Profesyonellerin dijital bir tanıtım platformu olan Linkedin’in alanları incelendiğinde yukarıdaki açıklamalarım daha çok anlam kazanacaktır. Markalaşma tanımlama ile başlar ve temsil ile devam eder. 

Kurumsal Profesyonelin birinci aşaması tanımlama ve temsili Profesyonel CV ve Linkedin profillerinin oluşturulmasında yer alır. 

Kurumsal Profesyonellikte Markalaşma hakkında bilgi ve profesyonel destek amaçlı görüşme için aşağıdaki formu “Kariyerde Markalaşma” sekmesini işaretleyerek ve Kariyerde Markalaşmaya neden ihtiyaç duyduğunuzu belirteren doldurun.   

Bir Cevap Yazın