CEO CV’lerinin VAZGEÇİLEMEZ 7 ÖZELLİĞİ

NEDEN CEO CV’si ÖNEMLİDİR?

Bence CEO bir şirket için en kıymetli İnsan Kaynağıdır. Çok uzun zamandır gerçekleştirdiğim yerleştirme mülakatlarında CEO lar ile tanışıyorum, görüşüyorum ve sohbet ediyorum.  Her bir tanıştığım CEO segmentindeki profesyonel şu ana kadar süper star niteliğindeydi. Harika insanlar, işlerini çok başarılı gerçekleştiren profesyoneller. Şirketleri finansal, satış ve pazarlama yönü ile fit ve aç. Baktığınızda ve kendilerini ortaya koydukları başarıları dinlediğinizde etkilenmemenize imkan yok.

Profesyonel CV Check-Up ile sahip olduğunuz CV’nin temsil ettiğiniz liderlik seviyesine göre iş piyasasının dinamikleri doğrultusunda rekabet gücünü görmek ve anlamak için CV’nizi paylaşabilirsiniz. Bu şekilde sizin ile paylaşacağım ücretsiz 5 sayfalık rekabet raporunuz doğrultusunda stratejik bir avantaj kazanabilirsiniz. 

Buna rağmen görüşme için ulaştırdıkları Profesyonel CV’leri bence kendi icraatlerine kıyasla çok zayıf kalıyor. O profesyonel CV’ye bakarak işe alım yapmazsınız veya görüşmeye davet etmezsiniz.

Bence bir organizasyonun kaderinin teslim edildiği profesyoneller kendi kariyerleri içinde aynı başka profesyoneller içinde geçerli olduğu gibi yeni fırsatlara açık olmalıdır. Fırsatlara açık olmak demek, sizi iş piyasasında patrolar seviyesinde veya uluslar arası şirketlerin üst yönetimlerine yönelik temsil edecek nitelikte bir Profesyonel CV’nizin olması anlamına gelir. Bu yüzden kariyeriniz, organizasyonun kaderini nasıl aldığınız kararlar ile değiştirebiliyor ise, kendi kariyerinizi de aynı ölçüde değiştirebilecek nitelikte bir hazırlığınızın Profesyonel CEO CV’sine yakışır ölçek ve içerikte hazır olması gerekir.

Artık elden CV teslim etme devri bitiyor. Ve Türkiye semayeye açık bir ülke, yabancı sermaye bu ülkede her zaman iş yapacak ve kendisi ile iş yapacak profesyonelleri arayacak.

Teknolojik gelişmeler Profesyonel CV’lerinde değişimini tetikliyor. Eskiden az içerik anlamlıyken artık temsil seviyesinde ve İş Trenderini yansıtabilen CV’ler önemli hale geldi.

Yeni nesil ATS sistemleri ise bu değişimin öncüsü. Çok açık bir gerçek, küresel ölçekte oyuncu olan şirketlerin seçme ve yerleştirme yapıları ATS sistem temelli olmaya başladı. Robotik yazılımlar CEO profilinin gerçekten CEO olup olamayacağına karar veriyor ve short listler bu özel yazılım robotları tarafından hazırlanıyor.

Farkı ise nitelikli CEO için içerik geliştirme oluşturuyor.

PROFESYONEL CEO CV’LERİNDE KODLANMASI GEREKEN 7 OLMAZSA OLMAZ BUSINESS TREND

Profesyonel CV kurumsal bir profesyonelin en etkin iş piyasasına yönelik pazarlama aracı.

Bugünün CEO ‘ları dünden daha karmaşık iş riskleri, ekonomik karmaşa ve ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde daha büyük zorluklarla mücadele etmek durumundalar. CEO’larında bir Profesyonel olduğunu düşünürsek ve CEO ‘ların kariyerlerinide ilerletmeleri, finansal sürdürülebilirlik gereklilikleri ve yeni ve daha iyi fırsat yakalama zorunluluklarını dikkate aldığımızda, Profesyonel CV hazırlama, Profesyonel CV’lerini güncel tutma ihtiyaçları vardır.

CEO ‘lar şirketin bütününden sorumlu tek profesyoneldir. Kurumsal değer zincirinin en tepe noktasındaki, en üst seviyede temsil gücününe ve yetkisine sahip, şirketin geleceğini şekillendiren, aldıkları kararlar ile yüzlerce, binlerce insana iş fırsatı sağlayan profesyonellerdir.

Bu kadar yüksek sorumluluk sahibi profesyonellerin, içinde bulunduğu ve iş yaptığı sektör, piyasalar ve oluşturduğu ekonomi ve eko sistemde süreklilik sağlayarak işin ilerletilmesi, büyütülmesi bir vizyon ve strateji sayesinde gerçekleşebilir.

CEO CV’nin diğer CV’ler ile kıyaslandığında yedi (7) vazgeçilmez özelliği vardır.

 • CEO CV’sinde Risk ve Çeşitlendirilmiş Risk Yönetimi Olmazsa Olmazdır. Ana iş risklerinin her daim bir CEO’nun ajandasında olması gerekir. Ve CEO’nun günlük ajandası içerisinde yerini almalıdır. Bir CEO başarısı için Risk yönetimi olmazsa olmaz bir değerdir ve bu değerin CEO Profesyonel CV’sinde doğru bir şekilde kodlanması gerekir. CEO’lar bir şirketin Risk tanımlarının en etkin şekilde yapılması ve yönetimesinden sorumlu profesyonellerdir. Profesyonel CEO CV’sinde Etkin Risk yönetimi ve bunun kapsamının aşağıdaki 8 temel risk faktörünü içermesi gerekir.
  • Jeo-politik Riskler (Jeo-political risks)
  • Kur Savaşları (Currency Wars)
  • Ticaret Savaşları ve Fiyat Artışları ( Trade wars and Price Changes)
  • Yeni ve üzerinde düzenlemeler ( New and tight international regulations)
  • Ekonomik milliyetçilik ve korumacılık (The Economic Nationalism & Protectionism)
  • İklim Değişimleri ve Çevresel Zarar (Climate change & Enviromental damage)
  • Ticareti ve Ticaretin değer zincirini etkileyecek Teknolojik gelişmeler ve Yıkıcı Yenilik (Technology Advancements & Distruptive Innovation)
  • Güvenlik (Security )
 • Bir CEO’ nun iş başarısı vizyona ve stratejiye dayanır. CEO’nun Profesyonel CV’sinde başarı, vizyon ve stratejiye yönelik kavramsal ifadeler yer almalı ve bu ifadeler başarının nasıl elde edildiğini yorumlama aşamasında bir akış içerisinde mantıksal zeminde yorumlanabilmelidir.
  • Bir CEO CV’sinde başarı kısa dönemli oluşmaz. Bu yüzden başarının vizyon tanımı gerekli kavramsal bir tanımdır. The vision of success başarı ve vizyonun birlikte kullanıldığı ve başarının tanımının yapıldığı bir somutlaştırma eylemidir. Bir CEO CV’si generik CV’lere kıyasla ve organizasyonun en yetkili insanı olarak daha net ve somut ifadeler içermek zorundadır.
  • Başarının vizyonu, geleceğe ait resmin nasıl hayata geçirildiğine odaklanır. Vizyonun hayata geçirilme eylemi, evrensel standartlar ve profesyonel yorumlama teknikleri ile gerçekleştirilmek durumundadır. Bu noktada Strateji devreye giriyor. Starateji aslında başarı vizyonunun ortaya çıkması için kilometre taşlarını ifade eder. Kilometre taşlarının altında yer alan ifadeler, taktiksel oyun planını anlatan eyeleme dayalı yorumlama teknikleridir. Eyleme dayalı yorumlama tekniklerinin anlamı, o kilo metre taşı ve o kilometre taşı ile ortaya çıkarılan başarının icrasına ait, projeler, majör uygulamalar vb… açıklamalardan oluşur.
 • CEO CV’sinin vazgeçilmezlerinden biriside Agile Organization (çevik) Organizasyondur. Çevik organizasyonun anlamı, çalışma kültürünün tamamı ile etkilenmeden ve ana iş yapış süreçlerinin tümünü değiştirmeden, esnek ve hızlı iş yapabilmeye geçiş anlamına gelir. Küresel olarak, bütün yapı taşları yerinden oynamaktadır.  Bu hızlı değişim, finansal piyasalardaki kur savaşları ile başlamış, bugün ticari bir savaşa dönüşmüştür. Ticari savaş ekonomik liberalizmin bitişinin işaretlerinden birisidir. Ticaret yapmanın kuralları yeniden şekillenirken ve yazılırken ortaya çıkabilecek büyük iş fırsatlarına yönelik CEO’ların farkındalıkları da üst seviyede olmalıdır. Çevik organizasyona sahip olma, uluslararası iş yapabilme, çekim gücü olabilme gibi kavramların su yüzüne çıktığı ve büyük kazançlara dönüşüm yaptığı ortamları tarifler.
 • Hızlı değişen iş koşullarına cevap verebilme kabiliyetinin yükseltilmesi anlamına gelir. Pazarda teknolojik yıkıcı yenilikçiliklere uyum, Yeni rakiplerin yüksek Pazar payı için penetrasyonuna karşı, küresel veya bölgesel makro ekonomik dengelerin değişimi ile ortaya çıkan fırsatlara yönelik hız ve uyumu bize anlatır.
 • Bugünün organizasyon yapılarında çevik organizasyona geçebilmek bir CEO için hem trande uyum anlamına gelir, hem de büyük organizasyon karmaşası ve bürokrasisini by pass etme anlamına gelir. CEO’nun başarı faktöleri içerisinde çevik dönüşümün kodları Profesyonel CV’si içerisinde aranır.
 • CEO’lar Organizasyonun iş yapma kültürünü, değişen koşullara yönelik beslemek, modifiye etmek ve değiştirmek zorundadır. Bir şirketin başarısı, şirketin iş piyasalarında değer üretme kültürüne bağlıdır. Bir CEO’nun CV ‘sinin vazgeçilmezi organizasyon kültürüne yaptığı etki ile birlikte organizasyonun kazandığı ivme, pazardaki esnekliği, müşterilerine oluşturduğu değer, memnuniyet kültürü ve yarış içerisinde kazanma becerisidir.
  • Organizasyon kültürü oluştururken ve bunun nasılını Profesyonel CV’de kodlarken Liderliğin ana fark yaratıcı unsuru etrafına yeni trendleri bağlayabilmelidirler. Çalışan analitiği ve yüksek performans kültürü bugünün ekonomik dünyası ve hızlı organizasyon için vaz geçilmez bir alt yapı oluşturur.
  • Güven ve çalışan bağlılığını arttırmaya yönelik gerçekleştirilen IK ‘ya dayalı projeler, yeni yetenekleri çekebilmek için bir temel ve alt yapı oluşturur.
  • Yeteneklerin şirkete kazandırılması ve bunun için gerekli yetenek yönetim mekanizmalarının oluşturulması ve bilgi sistemleri ile entegre edilmesi, şirketin görünmeyen değer zincirinin oluşmasını sağlar. Bugün şirket evliliklerinde Intangible Asset ve Knowledge asset kavramları, EBITDA ya dayalı şirket değerlendirmede şirketin anlık toplam değerine +2 kat değer katmaktadır. Bir CEO’nun bunu CV’sinde belirtmemesi büyük kayıptır.
  • Bilinçli CEO’lar mutlaka organizasyon kültürünü CV’lerinde nasıl değişimi ve dönüşümü etkin bir araç olarak kullandıklarını gösterirler.
 • Teknoloji, İnovasyon ve Arge bu kombinasyonu, her CEO ‘nun ajandasında yer alması gereken bir Öğelerdir. Türkiye bir geçiş ülkesidir. Akıllı CEO’lar bunun bilincindedir. Ekonomik programlar ve ihracatı destekleme yaklaşımlarıyla, hükümet programları, Türkiye’de ürün gelişimini desteklemek için ve ekonomik katma değer yaratan ürün gamlarına geçişe yönelik büyük teşvikler sağlamaktadır. Sonuçta ihracatın sürdürülebilirliği tamamı ile ürünleşme ve ürünleşmede teknoloji kullanımına bağlıdır. Yapılan ithalatın, yeni ürüne dönüşmesi için kullanılan veya üretilen yeni teknolojiler arge destekli gerçekleştirildiğinde maliyet ve kazanç dengesi şirket lehine değişmeye başlamaktadır.  CV’lerinde ARGE, ETKİN TEKNOLOJİ KULLANIMI ve İnovasyonu iş yapma biçimi olarak ifade eden CEO’lar sadece Türkiye için değil Avrupa için de CEO katmanında kuvvetli oyuncu oluyorlar.
  • Endüstri şirketleri veya üretime dayalı endüstri şirketleri Endüstri 4.0 ile iş yapış şekilleri değişime gidiyor. Endüstri 4.0 kavramı içerisinde, IT teknolojilerini, makina öğrenmesini, makinaların aralarında konuşmalarını, IOT teknolojilerini, Büyük veriyi işleyecek sistem ve mimarileri, İş analitiği ve hepsini güvenli bir işletme ortamı içerisinde tutabilmek için Siber güvenlik öğelerini içerisinde barındırıyor. Bu kavramlara çok uzak CEO’lar yavaş yavaş iş sahnesinden ayrılıyor olacaklar. Üretim veya daha büyük resim içerisinde Sanayileşme teknoloji ile entegre ve el ele ilerliyor artık. Daha önce farklı otomasyon teknolojileri üretimdeki hız ve kalite amaçlı kullanılırken, insanların yerini alan robotik teknolojilerin doğru bir uyum içerisinde hareket etmesi ve ince teknoloji ile bütünleşmiş olması daha dikkat çekici bir noktaya doğru işleri taşıyor.
 • Dijitalleşme CEO ajandasının ve yeni iş yapma biçiminin kuvvetli trendlerinden birisidir. Bugün dijitalleşmenin CEO katmanındaki anlamı, verimliliği ve müşteri değerini arttırtmak için potansiyel riskleri yöneterek, kurum için yeni ve kuvvetli ürün odaklı para kazanma fırsatlarını ortaya çıkartmak, şirketin dijital yetkinliğinin arttırılarak yeteneğe dönüştürülmesiyle şirketin ürün, süreç ve iş varlıklarına uygulanmış haline denir. Geniş bir açıklama olmasına rağmen bence resmi anlatmayı başardım.
  • Bir şirketin sahip olduğu dijital yetkinlikler, elektronik, bilimsel, veriye dayalı, nicelendirilmiş, ölçül, matematiksel, hesaplanmış ve otomatik anlamında kullanılır.
  • Dijital yetkinliklerin geliştirilmesi ile;
   • Sene sonu karlılıkta net artış
   • Yönetim kalitesinde, veriye dayalı daha doğru karar verme
   • Şirket açısından keşfedilmemiş iş pazarlarına yolculuk, var olan piyasalarda derinleşme
   • Şirket verimliliğinde ve maliyet yapısında artış olarak özetleyebiliriz.
 • CEO ve Müşteri ayrılmaz iki kavramdır. Bir CEO organizasyondaki tüm fonksiyonların en üst icra noktasıdır. Müşteri memnuniyeti, müşteri deneyimi, ve müşteri bağlılığı icra seviyesinde başka ve CEO’ya bağlı birimlerin görevi olsa dahi, CEO, müşterileri ile, partnerleri ile ve toplam eko sistem ile gün ve gün toplam iletişim ve iş yapışı alış verişinin kilit ve stratejik seviyedeki oyuncusudur.
  • İş yapılan oyun alanının netleşmesi açısından, müşteri beklentilerinin anketi ile zengileştirilmiş bir müşteri algısı ve müşterilerin memnuniyet çerçevesindeki şirket ile olan etkileşimleri toplam etki alanının oluşmasına ve kazancın oluşmasına katkı demektir.
  • Müşteri deneyimi çalıştayları ile iş yapma biçimlerini ve kültürlerini yerel ve uluslar arası pazarlar için yeniden rafine eden CEO’lar büyük dönüşümler ile şirketlerinin geleceklerini güvenli limanlara taşır. Bu yüzden sustainability kelimesinin içerisinde, sürdürülebilirlik, esnaf bakış açısından kurumsal bakış açısına geçişi ve kazanmak için oyun kurgulamaktan süreklilik arz edecek müşteri tabanının oluşmasını destekler. Kısaca müşteriye bugün ve gelecekte nasıl servis yapılacağının bir nevi hocalığını organizasyonu adına üstlenirler
  • Bir CEO, müşterilerinin, satın alma tarihçeleri, harcama modelleri ve yaşam koşulları gibi, müşteri verilerinin analizine dayanarak, bireysel müşteri ihtiyaçlarına ve isteklerine göre ürün hizmet ve pazarlamayı, kişiselleştirilmiş yaklaşımla müşterilerine sağlatabilir.  Sektörlerinde oyunun kurallarını yeniden belirleyebilir.

Yukarıdaki 7 ana trend bugün CEO CV’sinin olmazsa olmazı niteliğindedir. 

EXECUTIVE PROFESYONEL CV İHTİYAÇLARINIZA YÖNELİK AŞAĞIDAKİ FORMU LÜTFEN DOLDURUN.

Bir Cevap Yazın